ประวัติโรงเรียน

 
 
 

ประวัติโรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษา๑ตั้งอยู่เลขที่  ๘/๗  ถนนปราจีนธานี  ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์๒๕๒๓๐  โทรศัพท์/โทรสาร๐-๓๗๒๑-๔๗๑๘  Email : chatlitra26@hotmail.com         

website : http://chatlitra2010.spaces.live.com/  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาลปีที่๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖

 

ประวัติโดยย่อ

             โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา   แต่เดิมชื่อโรงเรียนรัตนบุตร   เลขที่ใบอนุญาต   ๘๒/๒๕๑๐ , ๒๒   ธันวาคม ๒๕๑๐  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๓/๑๓  ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดพระนคร

               ต่อมาได้โอนกิจการให้กับ นายเปี่ยม   ลิ้มทอง  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนรัตนบุตรเป็นโรงเรียนอนุบาลนาทอง  เลขที่ใบอนุญาต  ๑๓๓๖/๑๘,๓๐มิถุนายน  ๒๕๑๘  ตั้งอยู่เลขที่(๕๘)๓๔๘ถนนประชาสงเคราะห์   แขวงห้วยขวาง    เขตพญาไท    จังหวัดพระนคร

              ในปี  พ.ศ.๒๕๔๐   ได้โอนกิจการให้กับ  นางจิตรา   งามแสง  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลนาทองเป็นโรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา  เลขที่ใบอนุญาต  ปจ.๒๕ / ๒๕๔๐ ตั้งอยู่  ๘/๗  หมู่   ถนนปราจีนบุรี   ตำบลบ้านพระ   อำเภอเมือง   จังหวัดปราจีนบุรี๒๕๒๓๐   เปิดทำการสอนระดับอนุบาล    ถึง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖    โดยมี  นางจิตรา  งามแสง   เป็นผู้รับใบอนุญาต 

 

ปรัชญา

สุวชาโน  ภวํ  โหติ

ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ

 

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา     มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีทักษะในวิชา   ภาษาไทย      คณิตศาสตร์     ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์      รวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์    กล้าคิด    กล้าทำ     กล้าแสดงออก   มีคุณธรรม   เน้นการเป็นผู้นำ  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

เป้าหมายของสถานศึกษา

           พัฒนาให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำมีความสามารถในการบริหารจัดการ   พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน    จัดองค์กร  /   โครงสร้างและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นและมีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

 

ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

           โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น   4  งาน   ได้แก่   การบริหารวิชาการ   การบริหารงบประมาณ       การบริหารงานบุคคล       การบริหารทั่วไป     นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยสมาชิกจำนวน  15   คน   และได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

เกี่ยวกับ chatlitra2010

ทำสิ่งที่ดีที่สุด
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประวัติโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s